پلاک دیستال رادیوس ولار استوفیکس

سیستم دیستال رادیوس ولار ، طراحی و ساخته شده در استرالیا، درمانی کارآمد و ساده برای شکستگی ها و جراحی استئوتومی برای دیستال رادیوس ارائه می‌دهد. دیستال رادیوس ولار استوفیکس یک پلاک لاکینگ دارای امکان تغییر زاویه پیچ های کبالت کرومی ساخته شده است.