PHN استوفیکس

نیل PHN برای تثبیت شکستگی‌های پروگزیمال هومروس و شفت هومرال توسط جراحان ارتوپدیک برای جراحان ارتوپدیک طراحی شده است. PHN دارای کوچکترین قطر نیل همورال موجود تا کنون (8 میلیمتر) بوده و باعث تسریع در عمل و کاهش زمان ریکاوری بیمار می‌گردد.