نیل فمورال F3 استوفیکس

نیل فمورال F3 استوفیکس جایگزین مناسبی برای نیل F2 استوفیکس که بصورت کلینیکی موفقیت خود را اثبات نموده است، می‌باشد. این نیل برای اتصال شکستگی‌های پروگزیمال و مید شفت فمور می‌باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clearPost Comment